Search form

Kulonga 2:16

16Nkabela mupaizi waku-Midyani kajisi bana basimbi bali musanu ababili. Abo basimbi bakeza, bateka maanzi, bazuzya zinywido kuti banywisye imbelele zyawisaabo.