Search form

Kulonga 2:23

23Lino abe mazuba manji mwami wa-Egepita wakafwa. Abalo bana ba-Israyeli bakali kunyontauka nkaambo kabuzike bwabo, elyo bakalila, nkabela kukwiila kwabo kwamubuzike bwabo kwakamvwigwa kuli-Leza,