Search form

Kulonga 2:5

5Elyo mwana musimbi wa-Farao wakeza kuzoosamba kulwizi, abalanda bakwe basimbi bakali kweenda kumbali lyalwizi. Lino wakabona cinzuma akati kamatete, watuma mulanda wakwe musimbi, wacibweza.