Search form

Kulonga 20:11

11Nkaambo mumazuba aali musanu abumwi Jehova wakalenga ijulu anyika alwizi azintu zyoonse zili mumo, pele mubuzuba bwamusanu aabili wakalyokezya, Nkaambo kako Jehova wakalongezya buzuba bwa-Sabata, wabusalazya­.