Search form

Kulonga 20:17

17Uteemuzyi iŋanda yamweenzinyokwe; uteemuzyi mukamweenzinyokwe, naba mulanda wakwe mwaalumi naba mulanda wakwe musimbi, naba musune wakwe niiba imbongolo yakwe, neciba cintu cili buyani ncajisi.