Search form

Kulonga 20:24

24Amundiyakile cipaililo cabulongo, mundipailile mpawo zipaizyo azituuzyo zyakutontozya, imbelele aŋombe. Lino kufumbwa kuntu nkunjoosala kuti njibalukwe, njooboola kulindinywe nkukonya oko akumulongezya.