Search form

Kulonga 20:5

5Utazikotamini nekuba kuzimanina milimo, nkaambo ndime Jehova Leza wako, ndi Leza sibuzuba. Ndabweedezya milandu yabamawisi amitwe yabana babo mane kusikila kumuzukulu watatu awane wabaabo bandisulide,