Search form

Kulonga 21:27

27Na wakulumbula lino lyamuzike wakwe, naba mwaalumi naba mwanakazi, uleelede kwaangununa oyo muzike nkaambo kalino lyakwe,