Search form

Kulonga 21:28

28Na iŋombe yayasa muntu, naba mwaalumi naba mwanakazi, nkabela wafwa, ncobeni eyo iŋombe ileelede kufuswa mabwe, anyama yayo tiikooligwa, pele mwiniŋombe tapegwi mulandu.