Search form

Kulonga 21:32

32Na yayasa muzike, naba mwaalumi naba mwanakazi, muleeyo uleelede kuliya simalelo wamuzike oyo mali aali makumi otatwe, ayalo iŋombe ileelede kufuswa mabwe,