Search form

Kulonga 21:36

36Pele na kulizibidwe kuti eyo iŋombe ilizibide kuyasa, nekubaboobo muleeyo taibambi, ncobeni uleelede kuliya inembe kuŋombe, alimwi iifwide ilaba yakwe.