Search form

Kulonga 22:11

11aba bantu bobile baleelede kukonkezyanya cikonke ca-Jehova, kuti kuzibwe na engwe iwakabika ijanza lyakwe kulubono lwamweenzinyina. Lino mwalimunyama alamwe. Takooliya pe.