Search form

Kulonga 22:3

3Pele na izuba lyamupaswida mpawo, kuli mulandu wabulowa, ncobeni uleelede kuliya, Na wabula cakuliya, auzigwe nkaambo kakubba kwakwe.