Search form

Kulonga 22:30

30Azyalo iŋombe zyako ambelele zyako, undicitile mbubonya obo. Mazuba aali musanu aabili mwana akale abanyina, lino mubuzuba bwamusanu aatatu mulandipa.