Search form

Kulonga 22:9

9Alimwi mumilandu yoonse yazintu ziswekede, naba musune niiba imbongolo niiba imbelele neziba zyakusama niciba cintu cimwi cili buti muntu ncaamba kuti, Nceeci, makani aabantu boonse bobile aletwe kuli-Leza. Lino oyo uupegwa mulandu kuli-Leza aliye mweenzinyina kobile.