Search form

Kulonga 23:11

11pele mumwaka wamusanu aibili uleke, ione, kuti bacete babantu bako balye abalo, aceeco cisyeede banyama bamusokwe bacilye. Ayalo myuunda yako yamasaansa amyuunda yamaolifa, uleelede kwiicitila mbubonya.