Search form

Kulonga 23:16

16Alimwi amucite ipobwe lyakutebula, ipobwe lyakabalwebalwe kamilimo yako, micelo njowakabyala mumuunda wako; alyalo ipobwe lyalwiindi kumamanino aamwaka, nowamana kulimuna micelo yako yoonse yamumuunda.