Search form

Kulonga 23:20

Leza mbwaakasyomezya kubasisya ku-Kanana

20Amubone! Ndatuma angelo kunembo lyanu, kuti amubambe munzila akumusisya kubusena mbondakamubambila.