Search form

Kulonga 23:21

21Amucenjele, muswiilile ijwi lyakwe, mutamukalazyi, nkaambo takooyoomulekelela milandu yanu, nkaambo izina lyangu molili mulinguwe.