Search form

Kulonga 23:27

27Njootuma ziyoosya zyangu kunembo lyanu, zipilinganye bantu boonse oko nkomuyoosika, nkabela basinkondonyoko boonse bayoomupa matako.