Search form

Kulonga 23:31

31Nkabela njookukosweda migaano kuzwa ku-Lwizi Lusalala kusikila kulwizi lwabaFilisti, akuzwa kunkanda kusikila ku-Firate, nkaambo bantu bakede munyika njoobaaba mumaanza aanu, mubatande kubusyu bwanu.