Search form

Kulonga 23:33

33Tabeelede kukala munyika yanu, kuti batamuciti kuti mundibisizye, nkaambo na mwakomba baleza babo, ncobeni ciyoomubeda cilebyo.