Search form

Kulonga 24

Musa abapati mbubakatanta cilundu ca-Leza

1-Lino wakaambila Musa kuti, Amutante nkwabede Jehova, yebo a-Aroni a-Nadabu a-Abihu abapati ba-Israyeli bali makumi aali musanu aabili, mukombe kulaale. 2Musa alike nguelede kuswena afwaafwi kuli-Jehova. Bamwi batasweni afwiifwi pe, abalo bantu tabeelede kumusindikila.

3Mpawo Musa wakaakulwiida bantu majwi oonse aa-Jehova, ambeta zyoonse, nkabela bantu boonse bakavuwa ajwi lyomwe, bati, Makani oonse Jehova ngaamba tulaacita. 4-Lino Musa wakalemba majwi oonse aa-Jehova. Nkabela nebwakaca, wakafumina kuyooyaka cipaililo munsi acilundu, amisumpululu iili ikumi aibili mbubonya mbuli mweelwe wamisyobo yabana ba-Israyeli. 5Lino wakatuma bamwi balombe babana ba-Israyeli kuyoopaizya zipaizyo, nkabela bakatuulila Jehova iŋombe, zibe zipaizyo azituuzyo zyakutontozya. 6-Lino cisela cabulowa, Musa wakacibweza akucibika mumutiba, acimwi cisela wakacisansaila acipaililo. 7Mpawo wakabweza ibbuku lyacizuminano akulibala mumatwi aabantu, Nkabela bakaamba kuti, Coonse Jehova ncaamba, tulacicita, tulaswiilila. 8-Elyo Musa wakabweza bulowa, wabusansaila abantu, wati, Amubone! Mboobu bulowa bwacizuminano Jehova ncatangene anywebo mbuli majwi aya oonse.

9Mpawo Musa a-Aroni, Nadabu a-Abihu, abapati bali makumi aali musanu aabili babana ba-Israyeli, bakatanta, 10-nkabela bakabona Leza wa-Israyeli. Kunsi lyamaulu aakwe kwakabonwa mbuli cibuye camabwe casafiri, cisalala mbuli kujulu kwini. 11-Takwakabika maanza aakwe kubapati abo baba-Israyeli pe. Bakabona Leza, alimwi bakaiya akunywa.

12-Mpawo Jehova wakaambila Musa kuti, Tanta kulindime kucilundu, nkakupe zilembelo zyamabwe, amulao amilazyo njendembede kukubaiisya. 13-Elyo Musa wakanyamuka a-Joshua similimo wakwe, nkabela Musa wakatanta kucilundu kuli-Leza. 14Wakaambila bapati kuti, Amutulindile okuno mane tuboole kulindinywe. Amubone! Aroni a-Huri mpobali; uujisi makani aatole kulimbabo.

15-Mpawo Musa wakatanta acilundu, nkabela ijoba lyakavumba cilundu. 16-Bulemu bwa-Jehova bwakalikede acilundu ca-Sinai, ajoba lyakalicivumbide mazuba aali musanu abumwi, elyo mubuzuba bwamusanu aabili wakaita Musa mujoba. 17-Nkabela bulemu bwa-Jehova atala acilundu bwakaboneka mumeso aabana ba-Israyeli mbuli mulilo uuyakisya. 18-Elyo Musa wakanjila mujoba. Wakatanta acilundu, nkabela Musa wakakala awo acilundu mazuba aali makumi one isikati amasiku.