Search form

Kulonga 24:1

Musa abapati mbubakatanta cilundu ca-Leza

1Lino wakaambila Musa kuti, Amutante nkwabede Jehova, yebo a-Aroni a-Nadabu a-Abihu abapati ba-Israyeli bali makumi aali musanu aabili, mukombe kulaale.