Search form

Kulonga 24:16

16Bulemu bwa-Jehova bwakalikede acilundu ca-Sinai, ajoba lyakalicivumbide mazuba aali musanu abumwi, elyo mubuzuba bwamusanu aabili wakaita Musa mujoba.