Search form

Kulonga 24:18

18Elyo Musa wakanjila mujoba. Wakatanta acilundu, nkabela Musa wakakala awo acilundu mazuba aali makumi one isikati amasiku.