Search form

Kulonga 24:3

3Mpawo Musa wakaakulwiida bantu majwi oonse aa-Jehova, ambeta zyoonse, nkabela bantu boonse bakavuwa ajwi lyomwe, bati, Makani oonse Jehova ngaamba tulaacita.