Search form

Kulonga 24:7

7Mpawo wakabweza ibbuku lyacizuminano akulibala mumatwi aabantu, Nkabela bakaamba kuti, Coonse Jehova ncaamba, tulacicita, tulaswiilila.