Search form

Kulonga 24:8

8Elyo Musa wakabweza bulowa, wabusansaila abantu, wati, Amubone! Mboobu bulowa bwacizuminano Jehova ncatangene anywebo mbuli majwi aya oonse.