Search form

Kulonga 25:12

12Alimwi ufule incoko zyone zyangolida, zibikwe kumaulu aalyo, incoko zyobile kulubazu lumwi ancoko zyobile kulubazu alumwi.