Search form

Kulonga 25:17

17Lino beza cuuno caluzyalo cangolida iisalala, Bulamfu bwaco bube tukokola tobile acisela, abwaamba bwaco kakokola komwe acisela.