Search form

Kulonga 25:22

22Nkukonya oko nkotuyooswanaanina. Njooambaula ayebo kuzwa kujulu lyacuuno caluzyalo akatikati kabakerubi bobile bali abbokesi lyacizuminano. Nkukonya oko nkonjookwaambila milao yoonse njoelede kulailila bana ba-Israyeli.