Search form

Kulonga 25:35

35Alimwi kube kankuli kunsi lyamitabi yobile, akamwi kunsi lyamitabi yobile, akamwi kunsi lyamitabi yobile, kumitabi yoonse iili musanu aumwi iizwa kuciimikilo.