Search form

Kulonga 26

Itente lyakubunganina

1-Lino ucitile itente zisitilizyo zili ikumi zyamasani aalukidwe kabotu, amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu, Uleelede kuzicita azikozyano zyabakerubi zibezedwe kabotu. 2Bulamfu bwacisitilizyo comwe bube tukokola tuli makumi obile amusanu atutatu, abwaamba bwaco tukokola tone; zisitilizyo zyoonse zikabe amweelwe omwe uuelene. 3-Zisitilizyo zyosanwe ziyooswanaanizigwa, azisitilizyo zimwi zyosanwe ziyooswanaanizigwa. 4-Alimwi ucite zyaanzikilo zyanyanzabili kumoombe wacisitilizyo caanze cacipanzi citaanzi; acalo cisitilizyo caanze cacipanzi cabili ucicitile mbubonya. 5Cita zyaanzikilo zili makumi osanwe mucisitilizyo cimwi, azyaanzikilo zili makumi osanwe mumoombe wacisitilizyo camucipanzi cabili; zyaanzikilo zilangane. 6Alimwi ucite zijatilizyo zyangolida zili makumi osanwe zyakuswanaanya zisitilizyo cimwi acimwi aceenzinyina­, kuti itente libe lyomwe.

7-Lino cita zisitilizyo zyaboya bwampongo, zibe itente ipati lyakuvumbilizya itente lyabukalo. Zisitilizyo zibe ikumi acimwi. 8Bulamfu bwacisitilizyo cimwi acimwi bube tukokola tuli makumi otatwe, abwaamba bwacisitilizyo cimwi acimwi cibe tukokola tone, Zyoonse zili ikumi acimwi zielane. 9Uswanizye zisitilizyo zyosanwe azilike, azisitilizyo zimwi zili musanu acimwi azilike, lino cisitilizyo camusanu acimwi ucivunge kunembo lyatente. 10Alimwi ucite zyaanzikilo zili makumi osanwe kumoombe wacisitilizyo cili kumamanino aacipanzi cimwi, azyaanzikilo zili makumi osanwe kumoombe wacisitilizyo cili kumamanino aacipanzi cabili.

11Alimwi ucite zijatilizyo zili makumi osanwe zyamukuba, ukanjizye zyaanzikilo muzijatilizyo, ukaswanizye itente lyoonse, libe lyomwe. 12Lino cipanzi cacisitilizyo cisyaala, cisela cacisitilizyo cisyaala, cileelede kulengelela kusule lyatente. 13Kakokola komwe kulubazu lumwi, akakokola komwe kulubazu lumwi, nkokuti eco cisyaala cabulamfu bwazisitilizyo zyatente, cilengelela kumabazu aatente, kumwi akumwi, kuti cilivumbe. 14-Alimwi ucite cakuvumba itente camatobo aabagutu aasalazidwe, acakuvumba cazipaya kujulu,

15Alimwi ucitile itente minsende yamuunga. 16Bulamfu bwamunsende omwe bube tukokola tuli ikumi, abwaamba bwamunsende bube kakokola acisela. 17Munsende umwi aumwi ube aziswanizizyo zyobile, kuti iswanaane umwi aumwi kumweenzinyina. Mboelede kucitila minsende yoonse yatente, 18Minsende yatente ibe obo. Beza minsende iili makumi obile yakulubazu lwamusanza. 19-Alimwi kunsi lyaminsende iili makumi obile panga zikazikilo zyansiliva zili makumi one, nkokuti zikazikilo zyobile kunsi lyamunsende umwi aumwi aziswanizizyo zyawo zyobile. 20Akwalo kulubazu lwabili lwatente, nkokuti lubazu lwakunyika, beza minsende iili makumi obile, 21azikazikilo zyayo zili makumi one zyansiliva, zikazikilo zyobile kunsi lyamunsende umwi aumwi. 22Alimwi kulubazu lwatente lwakujwe beza minsende iili musanu aumwi, 23akuzyooko zyatente zyakusule, minsende yobile, 24iipambukanye ansi akuswanaana kujulu kumubalo mutaanzi. Mbwiiyooba yoonse yobile. Iyooba kuzyooko zyobile. 25Kuyooba minsende iili musanu aitatu, azikazikilo zyayo zyansiliva zili ikumi amusanu aumwi, zikazikilo zyobile kumi lyamunsende umwi aumwi.

26-Alimwi ucite minkulu yamuunga, minkulu yosanwe kulubazu lumwi lwatente, 27aminkulu yosanwe kulubazu lwabili lwatente, aminkulu yosanwe kulubazu lwatente lwakusule kumbo. 28Nkabela munkulu waakati, akatikati kaminsende, ulapola koonse koonse. 29Lino minsende uleelede kwiiziluluzya ingolida, ancoko zyayo uzipanzye ingolida, zijate minkulu, ayalo minkulu uiziluluzye ingolida. 30-Yaka itente lyakukombela mbubonya mbuli mampyali aalyo ngowakatondezegwa mucilundu.

31-Alimwi ucite cisitilizyo camasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aalukidwe kabotu; citungwe camaanu azikozyano zyabakerubi. 32Uleelede kucaanzika amisumpululu yone yamuunga iizilulwidwe ingolida iili amanembe aangolida azikazikilo zyone zyansiliva. 33-Cisitilizyo eco ucaanzike azijatilizyo. Lino unjizye mukati kaco ibbokesi lyamilao. Cisitilizyo nceciyoopambukanya kuntu kusalala akusalalisya loko. 34-Acalo cuuno caluzyalo ucibike atala lyabbokesi lyamulao mubusena busalalisya loko. 35-Ayalo intafule ibikwe anze lyacisitilizyo, acikazikilo camalampi bulangene antafule kulubazu lwatente lwakumusanza; yalo intafule ibikwe kulubazu lwakunyika.

36-Alimwi ukacite cisitilizyo kumulyango watente, masani aanyanzabili akamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aalukidwe kabotu, milimo yamanyengwe. 37-Acisitilizyo eco ucibezele misumpululu yosanwe yamuunga, uiziluluzye ingolida. Manembe abe aangolida, alimwi ukaafulile zikazikilo zyosanwe zyamukuba.