Search form

Kulonga 26:1

Itente lyakubunganina

1Lino ucitile itente zisitilizyo zili ikumi zyamasani aalukidwe kabotu, amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu, Uleelede kuzicita azikozyano zyabakerubi zibezedwe kabotu.