Search form

Kulonga 26:10

10Alimwi ucite zyaanzikilo zili makumi osanwe kumoombe wacisitilizyo cili kumamanino aacipanzi cimwi, azyaanzikilo zili makumi osanwe kumoombe wacisitilizyo cili kumamanino aacipanzi cabili.