Search form

Kulonga 26:11

11Alimwi ucite zijatilizyo zili makumi osanwe zyamukuba, ukanjizye zyaanzikilo muzijatilizyo, ukaswanizye itente lyoonse, libe lyomwe.