Search form

Kulonga 26:13

13Kakokola komwe kulubazu lumwi, akakokola komwe kulubazu lumwi, nkokuti eco cisyaala cabulamfu bwazisitilizyo zyatente, cilengelela kumabazu aatente, kumwi akumwi, kuti cilivumbe.