Search form

Kulonga 26:19

19Alimwi kunsi lyaminsende iili makumi obile panga zikazikilo zyansiliva zili makumi one, nkokuti zikazikilo zyobile kunsi lyamunsende umwi aumwi aziswanizizyo zyawo zyobile.