Search form

Kulonga 26:33

33Cisitilizyo eco ucaanzike azijatilizyo. Lino unjizye mukati kaco ibbokesi lyamilao. Cisitilizyo nceciyoopambukanya kuntu kusalala akusalalisya loko.