Search form

Kulonga 26:35

35Ayalo intafule ibikwe anze lyacisitilizyo, acikazikilo camalampi bulangene antafule kulubazu lwatente lwakumusanza; yalo intafule ibikwe kulubazu lwakunyika.