Search form

Kulonga 26:4

4Alimwi ucite zyaanzikilo zyanyanzabili kumoombe wacisitilizyo caanze cacipanzi citaanzi; acalo cisitilizyo caanze cacipanzi cabili ucicitile mbubonya.