Search form

Kulonga 26:5

5Cita zyaanzikilo zili makumi osanwe mucisitilizyo cimwi, azyaanzikilo zili makumi osanwe mumoombe wacisitilizyo camucipanzi cabili; zyaanzikilo zilangane.