Search form

Kulonga 26:6

6Alimwi ucite zijatilizyo zyangolida zili makumi osanwe zyakuswanaanya zisitilizyo cimwi acimwi aceenzinyina­, kuti itente libe lyomwe.