Search form

Kulonga 26:8

8Bulamfu bwacisitilizyo cimwi acimwi bube tukokola tuli makumi otatwe, abwaamba bwacisitilizyo cimwi acimwi cibe tukokola tone, Zyoonse zili ikumi acimwi zielane.