Search form

Kulonga 27

Cipaililo alubuwa lwacikombelo

1-Alimwi ucite cipaililo camuunga; bulamfu bwaco bube tukokola tosanwe, abwaamba bwaco bube tukokola tosanwe; cipaililo cibe azyooko zyone, zyoonse zileelene; abwiime bwaco bube tukokola totatwe. 2-Akwalo kuzyooko zyaco zyone ukabike meja aali antoomwe acipaililo; lino uciziluluzye mukuba. 3-Alimwi ucite zilongo zyaco zyatwe, amaliko aaco, amitiba yaco, aziyasyo zyaco, anzilo zyaco; zibelesyo zyaco zyoonse uzicitye mukuba, 4Alimwi ucifulile kansabwe kamukuba. Awo akansabwe ucite incoko zyone zyamukuba kuzyooko zyako zyone. 5Lino uleelede kukabika kunsi lyalupimpito lwacipaililo, kansabwe kalengelele bulamfu bwacisela cacipaililo. 6Alimwi ubezele cipaililo miziyo, miziyo yamuunga akwiiziluluzya mukuba. 7-Eyi miziyo injizigwe muncoko, ibe kumabazu oonse obile aacipaililo necibwezegwa. 8-Yaka cipaililo cifokokede amapulanga. Kociyaka mbubonya mbowakatondezegwa mucilundu.

9-Alimwi ukacite lubuwa lwacikombelo. Kulubazu lwakumusanza lube amasani aalukidwe kabotu aalengelela. Bulamfu bwakulubazu lomwe bube tukokola tuli mwanda. 10Misumpululu ibe makumi obile, azyalo zikazikilo zyayo zibe makumi obile; zibe zyamukuba, pele manembe aamisumpululu aminkulu yayo zyoonse zibe zyansiliva. 11Akwalo kulubazu lwakunyika kube masani aalengelela aali abulamfu bwatukokola tuli mwanda; misumpululu ibe makumi obile azikazikilo zyayo zibe makumi obile; zibe zyamukuba, pele manembe aamisumpululu aminkulu yayo zyoonse zibe zyansiliva. 12Akulubazu lwakumbo kube masani aalengelela aali abulamfu bwatukokola tuli makumi osanwe; misumpululu ibe ikumi, azikazikilo zyayo zibe ikumi. 13Akulubazu lwakujwe bwaamba bwalubuwa bube tukokola tuli makumi osanwe. 14Kuntu kulengelela masani kulubazu lumwi lwamulyango kube abulamfu bwatukokola tuli ikumi amusanu; misumpululu yakooko ibe yotatwe, azikazikilo zyayo zibe zyotatwe. 15Akwalo kuntu kulengelela masani kulubazu lwabili lwamulyango kube abulamfu bwatukokola tuli ikumi amusanu; misumpululu yakooko ibe yotatwe, azikazikilo zyayo zibe zyotatwe. 16Amulyango walubuwa ube acisitilizyo cili abulamfu bwatukokola tuli makumi obile, camasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aalukidwe kabotu, masani aamanyengwe-manyengwe. Misumpululu yawo ibe yone, azikazikilo zyayo zibe zyone. 17Misumpululu yoonse yakulubuwa kumabazu oonse ibe aminkulu yansiliva; manembe aayo abe ansiliva, azikazikilo zyayo zibe zyamukuba. 18Bulamfu bwalubuwa bube tukokola tuli mwanda, bwaamba bube tukokola tuli makumi osanwe, abwiime bube tukokola tosanwe. Lube amasani aalengelela aalukidwe kabotu, azikazikilo zyamukuba. 19Azibelesyo zyamilimo yoonse yacikombelo, amanembe aaco, amanembe oonse aalubuwa, zyoonse zibe zyamukuba,

20-Lino lailila bana ba-Israyeli kuti bakuletele mafuta aasalala aamaolifa aatwidwe aakumunisya, kuti ilampi kaliyaka lyoonse. 21-Mutente lyakubunganina, anze lyacisitilisyo, kunembo lyamagwalo aamulao, Aroni abana bakwe kabalibamba cifumo amangolezya kubusyu bwa-Jehova, Nceciimbo ceelede kubambwa lyoonse akati kabana ba-Israyeli mumazyalani aabo oonse.