Search form

Kulonga 27:14

14Kuntu kulengelela masani kulubazu lumwi lwamulyango kube abulamfu bwatukokola tuli ikumi amusanu; misumpululu yakooko ibe yotatwe, azikazikilo zyayo zibe zyotatwe.