Search form

Kulonga 27:16

16Amulyango walubuwa ube acisitilizyo cili abulamfu bwatukokola tuli makumi obile, camasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aalukidwe kabotu, masani aamanyengwe-manyengwe. Misumpululu yawo ibe yone, azikazikilo zyayo zibe zyone.