Search form

Kulonga 27:21

21Mutente lyakubunganina, anze lyacisitilisyo, kunembo lyamagwalo aamulao, Aroni abana bakwe kabalibamba cifumo amangolezya kubusyu bwa-Jehova, Nceciimbo ceelede kubambwa lyoonse akati kabana ba-Israyeli mumazyalani aabo oonse.