Search form

Kulonga 27:9

9Alimwi ukacite lubuwa lwacikombelo. Kulubazu lwakumusanza lube amasani aalukidwe kabotu aalengelela. Bulamfu bwakulubazu lomwe bube tukokola tuli mwanda.